Mittwoch, 7. August 2019

یادواره سی و یکمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران


نه می بخشیم نه فراموش می کنیم
یادواره سی و یکمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران
در خلوت روشن با تو گريسته ام
برای خاطر زندگان،
و در گورستان تاريک با تو خوانده ام
زيبا ترين سرودها را
زيرا که مردگان اين سا ل
عاشق ترين زندگان بودند
شنبه ۱۰آگوست ۲۰۱۹
از ساعت ۱۶/۰۰تا۱۸/۰۰
(Stachus)Schützenstraße 5
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ

Montag, 5. August 2019

تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت

تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت  
برلین - دروازه براندنبورگ - ۱۵تیر۹۸
۹۸

Mittwoch, 12. Juni 2019

حمایت از پناهجویان ایرانی درشهر مونیخ

آکسیون حمایت از پناهجویان ایرانی درشهر مونیخ

آکسیون حمایت از پناهجویان ایرانی درشهر مونیخآکسیون حمایت از پناهجویان ایرانی درشهر مونیخ
حق پناهندگی برای پناهجویان ایرانی ، به جای تحت فشار قرار دادن آنها
شنبه ۸ ژوئن ۲۰۱۹
از ساعت ۱۶/۳۰تا ۱۹/۳۰
(Stachus)Schützenstraße 5
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ

پیش به سوی همبستگی با مقاومت ایران و قیام مردم

پیش به سوی همبستگی با مقاومت ایران و قیام مردم
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ برلین، برابربا ۶ ژوئیه
برای هماهنگی و شرکت در گردهمائی بزرگ مقاومت ایران در برلین  تلفن تماس  تلفن تماس مونیخ 00491789048371


491789048371

Montag, 3. Juni 2019

گرامی باد یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر

گرامی باد یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر
مونیخ / آلمان کانون همبستگی ایرانیان مونیخ
Sonntag, 28. April 2019

جشن اول ماه مه بر کارگران و زحمتکشان ایران خجسته باد
اول ماه مه روز همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان است
 جشن اول ماه مه بر کارگران و زحمتکشان ایران خجسته باد
به خیابانها می آییم با پرچم های سرخ
اول ماه مه روز ماست با هم هم آوا شویم
زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر

کارگر زندانی آزاد باید گردد
چهار شنبه اول ماه مه ۲۰۱۹
از ساعت ۱۲/۳۰تا ۱۴/۳۰
 (Stachus)Schützenstraße 5  
 کانون همبستگی ایرانیان مونیخ / آلمان،