Donnerstag, 28. November 2019

من شورشي هستم

همبستگي با قيام قهرمانانه مردم ايران
من شورشي هستم
#iran_protestsگرامی باد یاد و خاطره جانباختگان راه #آزادی #ایران

گرامی باد یاد و خاطره جانباختگان راه #آزادی #ایران #همبستگی با #قیام قهرمانانه مردم ایران،خانواده جانباختگان و بازداشت شدگان

چهارشنبه ، ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹ #آلمان / #مونیخ

  # کانون_همبستگی_ایرانیان_مونیخ

Montag, 25. November 2019

گرامی باد یاد و خاطره جانباختگان راه آزادی ایران

گرامی باد یاد و خاطره جانباختگان راه آزادی ایران
هر شب ستاره ای به زمین می کشند و باز
این آسمان غمزده غرق ستاره هاست
همبستگی با قیام قهرمانانه مردم ایران،خانواده جانباختگان و بازداشت شدگان
چهارشنبه ، ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹
از ساعت ۱۸/۳۰ تا ۲۰/۳۰ 
(Stachus) Schützenstraße 5 
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ
 

صدای مردم ایران و باز طنین فریاد شان در برلین

صدای مردم ایران و باز طنین فریاد شان در برلین 
  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
روز شنبه ۲۳نوامبر ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت، در برلین ، همبستگی و حمایت خود را با قیام مردم و جوان شورشگر ایران اعلام کردند.
لغو آکسیون شنبه 23.11.2019 در مونیخ

لغو آکسیون شنبه در مونیخ
همراه شو عزیز، همراه شو عزیز
تنها نمان به درد، کاین درد مشترک
هرگز جدا جدا، درمان نمی‌شود
دوستان و یاران قیام مردم ایران ، به دلیل شدت یابی قیام، دستگیری های گسترده، زخمی های بیشمار و شهدای افتخار آفرین میهن، قطع اینترنت .... باید تمرکز و فشار حداکثری خود را بر دولتهای غربی و بویژه آلمان بعنوان یکی از مهمترین مراکز تصمیم گیری اروپا و طرف حسابهای حکومت فاشیستی مذهبی افزایش دهیم، تا در این شرایط تاریخ ساز تصمیم بگیرند. اکنون باید آنان سمت مردم ایران بایستاند و از نه بزرگ مردم به تمامیت این رژیم و برای سرنگونی آن حمایت کنند.
بدین دلیل و همچنین شرایط ملتهب و شتاب قیام، در کوتاه مدت شورای ملی مقاومت ایران تصمیم به برگزاری گردهمائی بزرگی در روز شنبه 23 نوامبر 2019ساعت 13 در دروازه براندنبورگ برلین گرفته است.
ما ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت شرکت در این گردهمائی بزرگ را در الویت کارمان میدانیم و با پوزش از همه دوستان و یاران قیام مردم ایران ،آکسیون روز شنبه در مونیخ را لغوو به روز دیگری موکول می کنیم و بر پایه شعر قیام آفرینان (بترسین بترسین ما همه با هم هستیم ) از شما یاران برای شرکت در این گردهمائی بزرگ دعوت به عمل می آوریم.
وسیله تردد به برلین مهیا است
همراه شو عزیز، همراه شو عزیز
تنها نمان به درد، کاین درد مشترک
هرگز جدا جدا، درمان نمی‌شود

کانون همبستگی ایرانیان مونیخ

Mittwoch, 20. November 2019

حرف اول ، حرف آخر ، سرنگونی سرنگونی

حرف اول ، حرف آخر ، سرنگونی سرنگونی
همبستگی ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت  شهر مونیخ با قیام قهرمانانه مردم ایران
شنبه ۲۳نوامبر ۲۰۱۹
از ساعت ۱۴/۳۰تا۱۶/۳۰
(Stachus)Schützenstraße 5
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ


همبستگی ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در شهر مونیخ با قیام قهرمانانه مر...