Montag, 19. August 2013

بیست و هشتم مرداد 1332: کودتا علیه دولت مصدق

بیست و هشتم مرداد 1332: کودتا علیه دولت مصدقروز 28 مرداد سال 1332، سالروز كودتا  علیه تنها دولت قانونی و دموكراتیك ایران به‌ رهبری دكتر مصدق است. این كودتا كه با طراحی و پول و دخالت مستقیم سرویسهای خارجی، با پشتیبانی آخوندهای مرتجع و به‌ كمك عده ای لومپن و چاقوكش علیه دولت قانونی دكتر مصدق صورت گرفت، هدفش به ‌قدرت رساندن شاه بود. توطئه كودتا از مدتها قبل از 28 مرداد زمینه چینی شده بود. نخستین عملیات كودتا شب 25 مرداد با شكست روبرو گردید و شاه فراری شد. اما مرحله دوم و نهایی آن در روز بیست و هشتم مرداد با توزیع 390 هزار دلار بین بعضی از آخوندها و امرا و افسران ارتش آغاز شد. این ماموران، نخست با ایجاد بلوا و زد و خورد با طرفداران دكتر مصدق در میدان بهارستان كلیه مؤسسات دولتی از‌ جمله رادیو را تحت كنترل خود در آوردند. سپس با حمله به‌ خانه دكتر مصدق حلقه محاصره را تنگ‌تر نموده و به‌تخریب و غارت خانه‌‌‌‌‌‌‌وی پرداختند. دولت آمریكا 47 سال بعد از كودتای 28 مرداد از شركت در كودتا علیه مصدق رسماً معذرت خواهی كرد اما این معذرت خواهی را به‌جای اعلام به‌ ملت ایران، به ‌رژیم آخوندها، كه خود‌ از سیلی خوردن 
دكتر مصدق درآن كودتا بسا ابراز شادمانی كرده بود، اعلام كرد. 


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen