Sonntag, 13. Oktober 2013

به یاد هزار دستان هنر ایران ,بانو مرضیه

به یاد هزار دستان هنر ایران ,بانو مرضیه
مرضیه فریاد زنان ایران بود ، در هنگامه ای که رژیم ضد آزادی گلوهایشان را با تیغ ستم می درید.
مرضیه بازتاب اراده مردم ایران بود هنگامی که در میان رزمندگان ارتش آزادی بخش ملی ایران برای آزادی خواند.
مرضیه نشان بردباری و استقامت مردم ایران بود ،دهنگامی که دادخواهی اش برای هزاران گل سرخ، سرودی هميشگی در رزم و مقاومت برای آزادی ایران شد
مرضیه از جهان چیزی جز آزادی ایران نمی خواست. او بهای این خواستن را با گشاده دستی تمام، از وجودش پرداخت.
به راستی که داغ مرضیه ، بانوی بزرگ و بی نظیر و تکرار ناشدنی هنر آواز ایران ، دل هزار بار سوخته مان را شعله ور می سازد
یادش گرامی و طنین صدایش در دل هایمان جاودان باد

.

Keine Kommentare:

Kommentar posten