Freitag, 21. März 2014

باز کن پنجره را ، که بهاران آمد

باز کن پنجره را ، که بهاران آمد / که شکفته گل سرخ ، به گلستان آمد
فرا رسيدن سال نو را به همه هم میهنان مان شادباش مى گوئيم
اميد و آرزو داريم که بيداری بهاری در ما ايرانيان، همراه با فزونی گرفتن انگيزه و ارادهء آزادی‌خواهانه برای رهايی کشور از استبداد دینی حاکم و برقراری يک جمهوری دمکراتیک مردم‌سالار درمیهنمان باشد
ما بی‌صبرانه آن روز را به انتظار نشسته‌ايم که همهء ما ايرانيان از هر ملیت ،باور و جنسيت به شادی برآورده شدن آرزوی ديرينه‌مان در پايان دادن به دیکتاتوریجمهوری اسلامی، به جشن و پايکوبی برخيزيم وهر کوی و برزن ميهن‌مان را مالامال از هلهله‌های شادی ببینیم. اين روز خواهد آمد و همهء ما اين روز بزرگ را خواهيم ديد. رمز اين پيروزی عظيم در دستان متحد ماست. بگذار سال پيش رو، سال کامیابی های فزونتر در اين راه باشد
به اميد بهار آزادى، بهارى نو در زندگى اجتماعى مان
بهارتان خجسته باد
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ

Keine Kommentare:

Kommentar posten