Montag, 23. März 2015

بهاران خجسته باد

بهاران خجسته باد

کانون همبستگی ایرانیان مونیخ فرا رسیدن نوروز را به شما ایرانیان عزیز شادباش میگویید. باشد که نوروز پیروز، به سالی که از راه می رسد فرخندگی دهد و خنده را به لبان ما باز گرداند. ما اطمینان داریم که سرکوب، بی عدالتی و بی اعتنایی دیکتاتورهای حاکم بر ایران به خواستهای شما، شما را از راهی که در پیش گرفته ااید باز نمی دارد و در سال جدید نیز کسانی که رویای حاکم کردن آرامش گورستانی بر ایران را در سر می پرورانند، به هدف خود دست نخواهند یافت. مردم ایران که هر نوروز، زندگی دو باره طبیعت را پاس می دارند، خود به آن زنده اند که صدای حق طلبی خود را رسا نگه دارند. همان گونه که مصایب هزاران سال، شعله زندگی ایرانیان را خاموش نکرده است، همان گونه که آتش نوروز در توفانی ترین سده های زندگی کشور ما روشن مانده است، ارتجاع حاکم نخواهد توانست شعله امید را در دل ما فرو نشاند. ما به این امید زنده ایم که میهنمان روزهای بهتری ببیند، روزهایی که همه ایرانیان از ثروت سرشار کشورشان بهره مند شوند، روزهایی که ابتدایی ترین حقوق انسانی ما زیر پای حکام لگدمال نشود، روزی که زن ایرانی انسان درجه دوم نباشد، روزی که آزادی عقیده و بیان در ایران حرمت یابد، روزی که کارگران وزحمتکشان کشور ما به زندگی شايسته انسانی دست يابند، روزی که جوانان ایرانی امید خود به آینده زندگی در کشورشان را باز یابند. روزی که حکومت شوم جمهوری اسلامی با قیام مردمی سرنگون شود
به اميد بهار آزادى، بهارى نو در زندگى اجتماعى مان، 
بهارتان خجسته باد

Keine Kommentare:

Kommentar posten