Sonntag, 17. November 2019

آغاز پایان دیکتاتور

آغاز پایان دیکتاتور

قيام عليه گراني قيمت بنزين
جمهوری اسلامی نمی خوایم نمی خوایم
پیام واضح مردم ایران بە نظام آخوندی و سراسر جھان:
این رژیم باید برود.
مردم دلير بهبهان شب گذشته و امروز به تظاهرات و اعتراض عليه گران شدن بنزين دست زدند و به شعار دادن عليه سردمداران رژيم پرداختند.

Keine Kommentare:

Kommentar posten