Mittwoch, 19. Juni 2013

در سی و دومین سالگرد قیام سی خرداد 1360

 
30 خرداد1360: تظاهرات نیم ملیون نفری مردم تهران
  "بعدازظهر روز 30خرداد سال 1360 قریب 500هزارتن از مردم تهران، به‌دعوت سازمان مجاهدین خلق ایران به‌خیابانها آمدند تا با یك تظاهرات مسالمت‌آمیز، اعتراض خود را علیه اختناق و سركوب رژیم ابراز كرده و با خمینی اتمام حجت نمایند. سیل جمعیت درحالی‌كه از خیابان انقلاب و اطراف آن به‌سمت مجلس ارتجاع در حال حركت بود، با آتش سنگین تیربارو دیگرسلاحهای پاسداران جنایتكار خمینی مواجه شد. پاسداران طی اطلاعیه رسمی كه بارها از رادیو تلویزیون رژیم پخش شد، اعلام كردند طبق فرمان شخص خمینی، تظاهركنندگان را به‌گلوله بسته اند. درجریان این كشتار جنایت بار، صدها تن ازمجاهدین و مردم بی‌دفاع شهید و مجروح شدند و هزاران تن به‌اسارت نیروهای خمینی درآمدند. بدین ترتیب روز 30 خرداد سال 60 به‌یك سرفصل مهم درتاریخ معاصر ایران تبدیل شد. دراین روز خمینی بادریایی از خون با مردم فاصله گرفت و به‌مشروعیت گذرای سیاسی رژیمش نیز مهر پایان زده شد. از روز 30 خرداد60، مقاومت انقلابی و عادلاته ایران برای سرنگونی این رژیم ضد بشری، قد برافراشت. مقاومتی كه طی 32 سال گذشته با تقدیم 120هزار شهید، پرچم شرف و عزت ایران و ایرانی را هم‌چنان در اهتزاز نگاه داشته است."

Keine Kommentare:

Kommentar posten