Dienstag, 3. März 2020

هشت مارس۲۰۲۰روزی به یاد زنان شهید قیام آبان

گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن
هشت ماس 2020 روزی به یاد زنان شهید قیام آبان
هشت مارس روز جهانی زن٬ روز فریاد زنان علیه
هرگونه نابرابری و ستم است.
یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۰

از ساعت ۱۳.۰۰
مکان : Marienplatz
کانون_همبستگی_ایرانیان_مونیخ

کانون_همبستگی_ایرانیان_مونیخ

Keine Kommentare:

Kommentar posten