Donnerstag, 23. Mai 2013

سوم خرداد1350: شهادت رفیق امیرپرویز پویان
سوم خرداد1350: شهادت رفیق امیرپرویز پویان 
روز سوم خرداد سال 1350 رفیق امیر پرویز پویان، از رهبران سازمان چریكهای فدایی خلق، به‌همراه دوتن از یارانش طی یك درگیری مسلحانه باماموران ساواك شاه به‌شهادت رسیدند. پویان یكی از چهره‌های جنبش انقلابی مسلحانه علیه دیكتاتوری شاه بود. پویان در شرایطی كه عافیت‌جویان وفرصت‌طلبان در وحشت از دیكتاتوری پلیسی رژیم شاه و برای حفظ زندگی خود به‌توجیهات تسلیم‌طلبانه برای گریز از مبارزه انقلابی پرداخته بودند، برضرورت مبارزه انقلابی علیه حکومت شاه تاكید می‌كرد. جزوه‌‌‌‌‌‌‌ معروف «رد تئوری بقا» از آثار امیرپرویز پویان است. پویان سرانجام خود دراین‌راه طی نبردی به‌شهادت رسید.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen