Montag, 6. Mai 2013

گرامی باد یاد جانباختگان 19اردیبهشت ، فرزاد کمانگر و همرزمانشدر آستانە نزدیک شدن بە روزی هستیم کە در آن جهل پرستان تاریک اندیش فرزاد
  کمانگر این آموزگار انسانیت را همراە با یارانش در سحرگاه 19 اردیبهشت 1389سربدار کردند

جهل پرستان این معلم آزادە  را سربدار کردند تا در قحط سال عدل و داد،«الفّ و بایّ» امید و برابری را بە شاگردانش نیاموزد. و نیاموزد بە آنها درس استقامت و پایداری در برابر ظلم و بیداد را،درس خود بودن و کورد ماندن را.

اما غافل از آنکە دروس فرزاد زمزمەی لبهای این «وارثان خوبان» خواهد بود و آنچنانکە مادر فرزاد "دایە سلطنە" نیز گفتە است همە ملت کورد برایش فرزادی خواهند بود.

فرزاد در سیاهچال اوین آزادانە در سوگ احسان فتاحیان چە زیبا بر لب سرود کە «تعلق بە این خلق تلخ است و گریز از آن نامردی.»
و او نیز بمانند  شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان ودیگر شیرین  و فرهادهای  دیار گلها کە در آن گلولەها و طناب دار جمهوری اعدام حکمرانند بە نامردمی "نە" گفت و سربدار سپرد تا راست قامت بماند.

Keine Kommentare:

Kommentar posten