Montag, 8. Juni 2020

برای مرجان عزیز🌹

برای مرجان عزیز🌹
مرگ پایان کبوتر نیست
مرگ وارونه یک زنجره نیست
مرگ در ذهن اقاقی جاری است
مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد
مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می‌گوید
«مرجان عزیز» که در سراسر زندگی بی قرار و آرامش، همواره  آرزومند و جان ـ شیفته آزادی ایران زمین و سامان گرفتن زندگی مردم این زیباترین وطن بود، اینک، به ظاهر، در میان ما نیست، اما یادها و یادگارها و خاطرات و جای پای او، برای همیشه در دل و جان تک تک مشتاقان آزادی ایران، جاودانه، باقی خواهد ماند. مرجان عزیز، همیشه با ماست، ایران و ایرانی که او یک عمر برایشان ترانه خواند و به عشق ایران روی صحنه ماند، هرگز او را تنها نخواهدگذاشت.
یادش گرامی🌹
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ
 
 
 

Keine Kommentare:

Kommentar posten