Sonntag, 13. Oktober 2013

به یاد هزار دستان هنر ایران ,بانو مرضیه

به یاد هزار دستان هنر ایران ,بانو مرضیه
مرضیه فریاد زنان ایران بود ، در هنگامه ای که رژیم ضد آزادی گلوهایشان را با تیغ ستم می درید.
مرضیه بازتاب اراده مردم ایران بود هنگامی که در میان رزمندگان ارتش آزادی بخش ملی ایران برای آزادی خواند.
مرضیه نشان بردباری و استقامت مردم ایران بود ،دهنگامی که دادخواهی اش برای هزاران گل سرخ، سرودی هميشگی در رزم و مقاومت برای آزادی ایران شد
مرضیه از جهان چیزی جز آزادی ایران نمی خواست. او بهای این خواستن را با گشاده دستی تمام، از وجودش پرداخت.
به راستی که داغ مرضیه ، بانوی بزرگ و بی نظیر و تکرار ناشدنی هنر آواز ایران ، دل هزار بار سوخته مان را شعله ور می سازد
یادش گرامی و طنین صدایش در دل هایمان جاودان باد

.

Freitag, 4. Oktober 2013

دهم اکنبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام
دهم اکنبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام

فراخوان
احکام اعدام را فورا متوقف کنید

زمان : پنج شنبه 10.اکتبر.2013

ساعت :30 / 19 تا30 / 20
مونبخ ، Marienplatz
 
  
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ / آلمان
Zehnte Oktober Welttag gegen die Todesstrafe

Kundgebung

Sofortige Aufhebung aller Todesurteile

Datum: Donnerstag 10.10.2013

Zeit: 19:30 bis 20:30 Uhr

Ort: Marienplatz , München

iranischer Solidaritätsverein