Freitag, 21. März 2014

باز کن پنجره را ، که بهاران آمد

باز کن پنجره را ، که بهاران آمد / که شکفته گل سرخ ، به گلستان آمد
فرا رسيدن سال نو را به همه هم میهنان مان شادباش مى گوئيم
اميد و آرزو داريم که بيداری بهاری در ما ايرانيان، همراه با فزونی گرفتن انگيزه و ارادهء آزادی‌خواهانه برای رهايی کشور از استبداد دینی حاکم و برقراری يک جمهوری دمکراتیک مردم‌سالار درمیهنمان باشد
ما بی‌صبرانه آن روز را به انتظار نشسته‌ايم که همهء ما ايرانيان از هر ملیت ،باور و جنسيت به شادی برآورده شدن آرزوی ديرينه‌مان در پايان دادن به دیکتاتوریجمهوری اسلامی، به جشن و پايکوبی برخيزيم وهر کوی و برزن ميهن‌مان را مالامال از هلهله‌های شادی ببینیم. اين روز خواهد آمد و همهء ما اين روز بزرگ را خواهيم ديد. رمز اين پيروزی عظيم در دستان متحد ماست. بگذار سال پيش رو، سال کامیابی های فزونتر در اين راه باشد
به اميد بهار آزادى، بهارى نو در زندگى اجتماعى مان
بهارتان خجسته باد
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ

Sonntag, 16. März 2014

جشن چهارشنبه سوری در شهر مونیخ

 جشن چهارشنبه سوری در شهر مونیخ
با هموطنانمان در ایران هم صدا شویم
اسپند دونه دونه رژیم سرنگونه
مرگ بر اصل ولایت فقیه  زنده باد آزادی

 آتش شعله برکش، شعله دم فرو مکش
،آنچنان بسوز ، که برپاکنی بس روشنی در دل ما،
  روشنی های آن سان

زمان: سه شنبه 18 مارس 2014
 از ساعت 19.00
مکان
 Isar Flacher ( u3,Thalkirchen (Tier Park

 کانون همبستگی ایرانیان مونیخ