Sonntag, 28. März 2021

نوروز ماندگار است، تا یک جوانه باقی‌ست


نوروز ماندگار است، تا یک جوانه باقی
این ساز می‌نوازد، تا یک ترانه باقی‌ست

کانون همبستگی ایرانیان مونیخ ،فرارسیدن سال نو را به تمام ایرانیان آزاده و شریف ، به کانون های شورشی قهرمان که خواب از چشمان دیکتاتور ربوده اند و به زندانیان سیاسی در بند در جای جای میهن اسیر شادباش گفته و بهاری را آرزو می کنیم که عزیزانمان بر سر سفره هایمان حاضر باشند و جای شهدایمان را سبز کنند.
شهدائی که با جان و خونشان ایرانمان را محافظت کردند و ما را وارث آن قرار دادند .
باشد که دلهایمان را آکندۀ یادشان کنیم و قدمهایمان را استوار در راهشان،

راستی كدام كهنگی در برابر نویی و تازگی دوام آورده است؟ و كدام دیكتاتوری با هر میزان توحش و بربریت در برابر نوروز آزادی فرو نریخته است؟ در برابر ملتی كه تغییر و رهایی می‌خواهد، این نظام پوسیده و مرتجع، جایی ندارد. پس به تغییر حتمی فصل، به رویش جوانه‌ها و پایان دوران ستم و سركوب یقین كنیم.

چهل و سه سال است كه آخوندها با شكنجه و كشتار، نوروز حقیقی مردم ما را به گروگان گرفته‌اند. با این حال، در برابر شور و عطش ملت ایران برای كسب آزادی، شكست خورده‌اند. همین نیروی عظیم است كه رژیم حاكم را بی‌ثبات كرده و همین نیروست كه آن‌ را سرنگون خواهد كرد.

بله ارتش بهار، یعنی این نسل بی‌شمار، بی‌تاب آزادی است و برای آن به پا خاسته است.
شورشگران پیروزی می سازند

بهاران خجسته باد


Keine Kommentare:

Kommentar posten