Dienstag, 16. Februar 2021

پیام کانون همبستگی ایرانیان مونیخ به مناسبت پنجاهمین سالگرد بنیانگزاری سازمان چریک های فدائی خلق ایران

 

پیام کانون همبستگی ایرانیان مونیخ

 
به مناسبت پنجاهمین سالگرد بنیانگزاری سازمان چریک های فدائی خلق ایران

فرا رسیدن پنجاهمین سالگرد بنيان گذاری سازمان چریک های فدائی خلق ایران را به یکایک شما رفقا شادباش می گوییم.
در سال‌گشت 19 بهمن رستاخیز سیاهکل یاد رنج و رزم صدها و هزاران فد
ایی خلق در دوران طولانی حیات سازمان را ارج می نهیم و به همه رفقائی که در سالیان دراز با مایه گذاشتن از جان و جوانی خود در این راه پرفراز و نشیب طی طریق کرده اند، احترام می گذاریم و در برابر آنان سر تعظیم فرو می آوریم.
اين روز تاريخى و گرامى را به همه رفقا و مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی کشورمان شادباش مى‌گوئیم و براى رهروان اين راه، مبارزه‌اى پيگير بخاطر تحقق دموکراسى و سوسیالیزم را آرزو مندیم.
پرچم برافراشته در جنگل‌هاى سياهکل، قبل از همه پرچم مبارزه و پايدارى در مبارزه است. بر اين پرچم، نام چند هزار فدايى خلق نقش بسته است که هر يک از آنان نشانه‌اى از محک‌زنى بازيافته‌هاى فکرى فداييان خلق براى گشوده‌شدن راه خوشبختى مردم هستند. پس سخن را اکنون نيز با ياد همه فداييان جان‌باخته آغاز بايد کرد. با نام جان‌باختگان: صفايى فراهانى و غفور حسن‌پور و سيزده يار دلير آنان در سال ١٣٤٩؛ با نام ده‌ها فدايى شهید: همچون امير پرويز پويان و بهروز دهقانى در آغاز سال ١٣٥٠ و احمدزاده و مفتاحى در پايان همان‌ سال؛ با نام ققنوس‌هاى پرآوازه: صفارى آشتيانی‌ها و زيبرم‌ها در سال ١٣٥١؛ با نام حماسه‌آفرينان شکنجه‌گاههاى ساواک: جمشيدى رودبارى و ابراهيم خليق‌ها در سال ١٣٥٢؛ با نام شيرزنان فدايى: مرضيه احمدى اسکوئى و شيرين فضيلت‌کلام‌ها در سال ١٣٥٣؛ با نام انديشمندان جان‌باخته بيژن جزنى و ضياء‌ظريفی‌ها در سال ١٣٥٤؛ با نام سمبل فدايى خلق – حميد اشرف – و بهروز ارمغانی‌ها در سال ١٣٥٥؛ با نام فداييان سخت‌ترين دوره حياتمان: حسن فرجودى و اعظم معماران‌ها در سال ١٣٥٦؛ با نام پيشاهنگان قيام بهمن ماه: قاسم سيادتى و ملکوتيان‌ها و صدها فدائی شهید تا به امروز
آرى! اين راه طولانى که با پايمردى و پايدارى اينهمه جان شيفته طى شده است، ما را فرا مى‌خواند تا ياد بداريم ياد اين ياران و رفقا را و در پنجاهمین سالگرد اين راه سترگ، بارديگر با همه گشايندگان و هموارکنندگان این راه ، تجدید پیمان کنیم،که در آغاز سالی دیگر از حیات سیاسی سازمان، در هر کجا که هستیم کوشنده پیگیر تحقق این آرمان علیه استبداد دینی حاکم بر ایران تا سرنگونی باشیم.

جاودان باد خاطرۀ تابناک حماسه آفرینان سیاهکل در ‌۱۹بهمن!
کانون همبستگی ایرانیان مونیخ

Keine Kommentare:

Kommentar posten